VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

Vyberte si z nabídky volně dostupných online kurzů pro děti i rodiče

Nejsledovanější online kurzy

Prohlédněte si výběr nehledanějších témat online kurzů a doučování 

Vzdělávací portál vznikl za podpory

Hlavní kategorie

Matematika

Informatika nás provází celým životem napříč všemi stupni vzdělávání. Mezi jinými vědami se vyznačuje nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti.

Informatika

Informatika je nauka o zacházení s informacemi. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. V dnešním světě jde o rychle se rozvíjející obor.

Člověk a jeho svět

Vzdělávání pro první stupeň, které rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.

Člověk a příroda

Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.

Člověk a společnost

Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Člověk a zdraví

Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.

Etická výchova

Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích.

Filmová audiovizuální výchova

Audiovizuální výchova představuje součást mediální gramotnosti a oblast mediální výchovy. Je zaměřena na vzdělávání v oblasti kinematografie, včetně zahrnutí schopnosti pochopení procesu tvůrčího zpracování filmu.

Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Člověk a společnost

Člověk a společnost

Výchova k občanství

Dějepis

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

Doporučená témata podle kategorií

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0